Góc quay 18

̼G̼ó̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼r̼.̼u̼y̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼y̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼h̼ú̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼)̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼ ̼.̼

̼Ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼.̼á̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼0̼F̼-̼1̼6̼8̼.̼6̼5̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼h̼ú̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼è̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼y̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼.̼X̼)̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ạ̼m̼ ̼g̼.̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼.̼i̼ữ̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼X̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼d̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼.̼i̼ữ̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼.̼X̼)̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼.̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼.̼á̼u̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼.̼X̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.